OHS ACADEMY DERGİSİ

YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

OHS Acacemy Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi yılda 3 sayı olarak yayımlanır. İş Sağlığı ve Gücenliği konusunda ilgilenen herkese açık olan OHS Academy Dergisi, kendi alanındaki bilimsel ve/veya pratik gelişmeleri aktarmak amacıyla kurulmuştur.

Derginin yayın dili  Türkçe ve  İngilizce’dir.  Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ne ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir.  Makalelerin formatı “Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı” (www.elyadal.org)  kurallarına göre düzenlenmelidir.

OHS Academy Dergisi makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti uygulamamaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan makalenin telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak OHS Academy Dergisi’ne devredilir. Yazar/Yazarlar başvuru dilekçesine ekledikleri Makale Sunum Formu’nu doldurmak ve imzalayarak telif haklarını devrettiklerini beyan etmek zorundadır.

Daha önce bilimsel toplantılarda sunulmuş ve kongre kitaplarında 200 kelimeyi geçmeyen özet bildirileri basılmış çalışmalar, sunulduğu bilimsel toplantı belirtilmek koşulu ile değerlendirmeye alınır. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayın haklarının, OHS Academy Dergisi’ne ait olduğunu kabul eder. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir. Yayına kabul edilen yazılar için yazarlar, Türkçe ve İngilizce açısından olduğu gibi, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile düzeltmelerin editörlerce yapılmasını kabul etmiş sayılır.

OHS Academy Dergisi çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli yayın bir organıdır. Hakemler, yazının konusuyla ilgili uluslararası literatürde yayınları ve atıfları olan bağımsız uzmanlar arasından seçilmektedir. Editör, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak veya düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ya da biçim olarak yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman tarafından değerlendirildikten sonra yayın kurulu kararı ile yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulur. Yazıların yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır. Hakem görüşü doğrultusunda yazarlardan kısaltma ve/veya düzeltme yapmaları istenebilir.Yazılar olumlu hakem görüşleri alındıktan sonra sıraya konularak yayımlanır. Dergide yayımlanan yazılar ayrıca elektronik ortamda https://ohs.academy/tr adresinde yayımlanır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar intihal kontrolünden geçmektedir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar red ya da iade edilebilir.

Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamalıdır.

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.

Dergimizde yayımlanacak yazılara ilişkin koşullar aşağıdır. Makalenin formatı “Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, (www.elyadal.org)” kurallarına göre düzenlenmelidir.

YAZIM KURALLARı

1. Yazılar Microsoft Windows Word 6.0 veya daha üst programda yazılmalıdır.

2. Yazılar “Times New Roman” 10 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır.

Sayfa düzeni için üst 2,5 cm, alt 2,5 cm ve kenarlarda sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.

Bildiri herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.

3. Yazının ilk sayfasında

 • Yazının başlığı sola dayanık, 12 punto koyu yazılmalıdır (Büyük harf).
 • Başlığın alt ve sol tarafında yazarın ismi 10 punto koyu verilmelidir .
 • Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı birinci sayfanın en altında 8 punto italik   olarak verilmelidir.
 • Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış 100-150 kelimelik özetler 8 punto olarak  verilmelidir. Özetler 2. sayfaya taşmamalıdır.
 • Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde ve 10 punto olarak verilmelidir.
 • Özetlerin altlarında anahtar kelimeler (keywords) 8 punto koyu ve italik olarak belirtilmelidir

4. Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.

5. Giriş ve Sonuç kısımları da dahil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.

Örnek:

1.     GİRİŞ
2.     YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2.1. Yönetim Kavramı

2.2.     Organizasyon Kavramı 2.3……………

6. Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotograf, çizim, diyagram, grafik , harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır.

Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir.

Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

Tablo veya Şekillere ilişkin olası kaynak bilgileri de tablo veya şeklin altında gösterilmelidir.

Denklemlerde verilecek sıra numaraları parantez içinde ve sağ tarafta yer almalıdır.

7. Kaynaklara göndermelerin (atıfların) gösterilmesinde yayın bilgileri, metinde parantez içinde (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası) sırasıyla verilmelidir. Örneğin;

 • Tek yazar; (Smith, 1989),
 •  İki yazarlı; (Coleman ve Berrie, 1990)
 • Çok yazarlı; (Smith vd., 1993)
 • ,Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynak olarak kullanılıyorsa; (Smith, 1992 / a), (Smith, 1992/ b)
 • Aynı soyadına sahip ilk adları farklı yazarlar (R. D. Luce, 1959), (P. A. Luce, 1986)
 • Gönderme yapılan kaynaklar birden fazla olduğunda alfabetik olarak (Dinçkol, 1986; Lalik, 1998; Oğuz, 1997)
 • Bir Kurum’un veya Grup’un eseri olan yayınlara ilk defa yapılacak bir atıf için (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997); bu kaynağın sonraki tekrarlarında (TPD, 1997)
 • Tarihsiz Çalışmalar’da “bilinmeyen tarih” bt olarak (Eflatun, bt)
 • Anonim yazılarda (Anonim, 1976) olarak verilmelidir.

8. Yazının sonuna eklenecek Kaynakça’da yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır.

9. Çalışmanın içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.

10. Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayım tarihinden sonra “a,b,c” gibi ibareler konulmalıdır. (1992 / a) (1992 / b)

11. Kaynakça’da

 • Kitaplar

Yazar(lar)ın Soyadı, ve Adının Baş harfi., (yıl), Kitabın  Adı, Basım Yeri, Yayımevi.

 Sevilengül, O., (2004), Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi.

 • Editörlü Kitap

Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi., (edt.), (Yıl), Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi.

 Şenyüz, K., (edt.), (2004), Takı Tasarımı, İstanbul, Urart Yayın ve Dağıtım.

 •    Editörlü Kitaptan Bölüm

Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (Yıl), Bölümün Başlığı, Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri, Yayımevi.

 Arens,  A., and Loebbecke, J., (2000), The Audit Process, Elder.  R., Beasley. M., (edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall,

 • Dergilerdeki Makaleler

Yazar(lar)ın Soyadı, Adının Baş harfi., (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt Sayı, sayfa aralığı.

 Ertuna, Ö., (2004), “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman

 • Web Sitesinden Doküman http://www.(sitenin adı). [Gün, Ay,Yıl, WEB;] olarak verilmelidir.

 12.Yazının sonuna yazar ya da yazarların e-posta adresi eklenmelidir.

 13. Yazılar dergi adresine elektronik postayla “.doc” ve “.pdf” uzantılı olarak da gönderilmek zorundadır.

Dergi e-mail adresi: editor@ohs.academy

14.Yazarlar kendilerine ait haberleşme adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini yayın kuruluna bildirmelidir.