ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algıları belirlenmiş ve iş sağlığı ve güvenliği algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Çalışmaya İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren restoran ve içecek hizmeti veren işletmelerin 100 çalışanı iştirak etmiştir. Araştırma verileri katılımcılara anket uygulanarak toplanmış ve SPSS 24.0 paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.

Çalışma sonucuna göre; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algıları yüksek düzeydedir. Kadınların iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre çalışma algıları erkeklere göre daha olumludur. Eğitim uygulamaları hariç olmak üzere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algıları yaşa göre değerlendirildiğinde genç katılımcıların algı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim durumu yüksek olan katılımcıların algı düzeyi de yüksektir. İşletmedeki pozisyon ve çalışma sürelerine göre çalışanların algılarında farklılık bulunmamıştır.

 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP BİREYLERDE İŞ DOYUMU VE KAZALANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Davranış Odaklı hatalardan kaynaklanan iş kazalarının, tehlikeli durumlardan kaynaklanan kazalara oranla daha fazla olduğu gerçeği pek çok araştırmada kanıtlanmıştır. Davranışı belirleyen unsurlar içinde aile, sosyal ortam, kültür, gelenek vb. pek çok kriterin olduğu da bilinmektedir. Bir diğer unsur ise kişilik (persona) olup ‘‘bir insanı diğerinden ayıran ve nispeten kalıcı duygu düşünce ve davranış kalıbıdır’’ şeklinde özetlenebilir.

 

Bu çalışmada amaç, A tipi kişilik özelliklerinin Freud’un kişilik kuramından başlamak üzere, tin biliminde (psikoloji) ve toplumbilimi düzencesi içindeki tüm kuramlarını ortaya çıkarmak olup, elde edilen bulguların, İş sağlığı ve Güvenliği alanındaki “hukuksal yönetsel” kavramlar üzerinden tartışılmasıdır. A tipi kişilik- kazalanma- iş doyumu arasındaki ilişki incelenerek yüksek tehlike sınıfında yer alan işlerde ‘kritik’ görevdeki kişilerin seçimi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemi yapı inşaatı, fabrika(kimyasal, gıda ve ev eşyaları) işinde çalışan tehlikeli davranıştan kaynaklı en az 1 günlük rapor alan çalışanlar olarak seçilerek elde edilen bulgular neticesinde kaza geçirme durumu ile kişilik ölçeğinin bazı ifadeleri arasında anlamlı sonuç bulunmuş ve iş kazası geçiren A’lar B’lere göre içsel, dışsal ve genel doyumlarının yüksek olduğu tespit edilmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kişiliğin- iş doyumu ve kazalanma üzerindeki önemi ifade edilmiştir.

 

A tipi kişilik popülasyonu daha fazla olan toplumların aktif, üretken ve başarılı olarak gösterilmesi ve kişisel gelişimin bu yönde desteklenmesi gerçeği ile çalışma hayatının “kritik” noktalarında bu yapıdaki çalışanların maruz kalacağı risklerin daha yüksek olduğu gerçeği çelişmektedir. Hızlı iletişim, yönetim kabiliyeti yüksek çalışma disiplini sunan A Tipi kişilik, tüm bu olumlu nitelemeleri ile işverenin tercih edeceği bir çalışan profili çizse de “kazalanma” riski en yüksek grubu oluşturması nedeni ile kritik çalışma koşulları için yeniden değerlendirilmelidir. Çalışma bu çelişkiden beslenen dinamikler ile işverene, İş sağlığı ve güvenliği çerçevesindeki sorumluluklarında yol gösterecek önerileri sunmaktadır.

 

A Tipi Kişilik, B Tipi Kişilik, İş Doyumu, Kazalanma

ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ Cemal Kazım Gonca, Bahadır GÜLSÜN

Ulaşım, şehirlerde kullanılan fiziksel alan ile yaşayan insanları etkileyen merkezi bir faktördür. Bilgi ve haberleşme teknolojisinin son yıllardaki gelişimi, herhangi bir şehrin karşılaşabileceği trafik sıkışıklığı, trafik kazaları ve kara ulaşımının neden olduğu çevresel etkiler gibi sorunları çözme yolunda güçlü̈ çözümler üretilmesini sağlamıştır. Bu gelişim doğrultusunda ortaya çıkan akıllı ulaşım sistemleri kavramı, ulaşım altyapısı ile haberleşme ve bilgi sistemlerinin bütünleşmesi sonucu birbirini etkileyen faktörleri (araçlar, yollarda taşınan yükler, rotalar, yolcular vs.) kontrol ederek yol güvenliğini artırmayı ve araçların yıpranmasını, yolda geçirilen zamanı ve yakıt tüketimini azaltmayı amaçlar.

 

 

 

Trafik problemleri genel olarak, karayollarının kesişim alanlarını oluşturan kavşaklarda meydana gelmektedir. Kavşaklar, karayollarındaki araçların birbirleri ile kesişme olasılıklarının en fazla olduğu alanlar olduğu için, bu alanlarda söz konusu karmaşıklıkları önlemek amacı ile çeşitli trafik denetimi teknikleri uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda, ülkemizde ve gelişmekte olan birçok ülkede uygulanan söz konusu trafik denetimi tekniklerinden birisi ve en önemlisi de sinyalize kavşak uygulamalarıdır. 

 

Bu çalışmada, sinyalize kontrol tekniklerinin uygulanış şekilleri ile bu uygulamalardan verimliliği yüksek güncel çözüm olan adaptif trafik yönetim sistemlerine dair teknikler, kullanılan yapay zeka yöntemleri ile ürün haline gelebilmesi için gereklilikler ve sisteme dair fayda analizi bulunmaktadır

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, Sinyalize Kontrol Teknikleri, Adaptif Trafik Yönetim Sistemleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ ANALİZİ

Bu makalede, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin gelir düzeyleri ve çalışma şartlarıyla ilgili nicel bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Veriler, İSG alanında çalışanlara uygulanan kapalı uçlu sorulardan oluşan anketler yoluyla elde edilmiştir. Çeşitli sektörlerde aktif olarak çalışan 521 kişiye anket uygulanmıştır. Anketlerdeki soruların geçerlilik (Cronbach alfa katsayısı) değeri 0,901 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS bilgisayar programı yardımıyla frekans, oran ve çapraz tablolar şeklinde betimsel istatistik teknikleriyle analiz edilmiş ve konsolide tablolar halinde sunulmuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal gibi demografik özellikleri, yarı zamanlı-tam zamanlı, OSGB’de, Firma bünyesinde veya serbest çalışma durumları, görevi ve çalıştığı sektöre göre dağılımları ile bu dağılıma göre aylık kazanç ortalamaları hesaplanmış ve özet tablolar şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca, İSG profesyonellerinin çalışma koşullarıyla ilgili değerlendirme yapmaya imkân verecek, kıdem tazminatı ve fazla mesai alıp almadıkları, yıllık izinlerini kullanma durumları, çalışma saatlerinin ve ara dinlenmelerinin uygunluğu gibi veriler de oransal dağılımlarıyla sunulmuştur. Sonuçlara göre, özellikle iş güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları kötü olup iş tatmin düzeyi olması gerekenin çok altındadır. Düşük ücretlerle, fazla saatlerle, üstlendikleri yasal sorumluluklara karşın yeterli iş güvencesi olmadan çalıştırılmaktadır. İSG profesyonellerinin bir kısmı; fazla çalışma ücreti, yıllık izin, ara dinlenmesi, kıdem tazminatı gibi haklarından da yeterli düzeyde yararlanamamakta, hatta zaman zaman kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, ücret, çalışma koşulları, istatistik, İSG Profesyoneli